SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

WITAMY

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje o naszych placówkach, dzięki którym łatwiej będzie Państwu dotrzeć do naszych lekarzy, skorzystać z niezbędnych badań, dowiedzieć się o zakresie świadczonych usług medycznych.
Mając na uwadze dobro pacjenta pragniemy świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.


_________________________________________________________________________________________

Sejny, dnia 19 marca 2014 r.


Ogłoszenie
o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach
ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny

na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.),

OGŁASZA KONKURS OFERT

Na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez uprawnione podmioty lecznicze, w zakresie udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Sejnach.

Konkurs ofert kierowany jest do podmiotów leczniczych określonych w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654 z późn. zm.).
Umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne będą zawierane na okres od 27 marca 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Dziale Kadr SP ZOZ w Sejnach, ul. Rittlera 2.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert - świadczenia zdrowotne 2014-2015" w terminie do 25 marca 2014 r. do godz. 14.00 w Sekretariacie SP ZOZ w Sejnach lub drogą pocztową na adres: 16-500 Sejny, ul. Rittlera 2.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 marca 2014 r. o godz. 14.10 w siedzibie SP ZOZ w Sejnach, ul. Rittlera 2, I piętro pok. nr 5.
O zakończeniu konkursu i jego wynikach Komisja Konkursowa powiadomi niezwłocznie wszystkich oferentów przy zachowaniu formy pisemnej.
Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu jej złożenia.
Dyrektor SP ZOZ w Sejnach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Waldemar Kwaterski
Dyrektor SP ZOZ w Sejnach