SP ZOZ Sejny

Szpital w Sejnach

WITAMY

Przygotowaliśmy dla Państwa informacje o naszych placówkach, dzięki którym łatwiej będzie Państwu dotrzeć do naszych lekarzy, skorzystać z niezbędnych badań, dowiedzieć się o zakresie świadczonych usług medycznych.
Mając na uwadze dobro pacjenta pragniemy świadczyć usługi na jak najlepszym poziomie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.


__________________________________________

Sejny, 22.10.2015 r.

OGŁOSZENIE
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach ul. dr Edwarda Rittlera 2, 16 – 500 Sejny
na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.)
ogłasza konkurs ofert
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami szczegółowymi i zaprasza do składania ofert

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych przez uprawnione podmioty w SP ZOZ w Sejnach w zakresie:
1) udzielania pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Szpitala (bez Oddziału Położniczo-Ginekologicznego), Bloku Operacyjnym Szpitala, Pogotowiu Ratunkowym, w Poradniach SP ZOZ w Sejnach.
2) udzielania pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Banku Krwi SP ZOZ w Sejnach.
3) udzielania świadczeń zdrowotnych przez techników elektroradiologii w pracowniach diagnostyki obrazowej (Pracownia TK, Pracownia RTG) oraz w innych medycznych komórkach organizacyjnych SP ZOZ w Sejnach.
4) udzielania świadczeń zdrowotnych przez położne na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym oraz Poradni Ginekologiczno – Położniczej SP ZOZ w Sejnach.
5) świadczenia usług zdrowotnych przez operatora systemów sterylizacji w Sterylizatornii SP ZOZ w Sejnach.
II. Konkurs ofert kierowany jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą określonych w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.) oraz osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie.
III. Umowy na udzielanie w określonym zakresie świadczeń zdrowotnych będą zawierane na okres od 01 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2018 r.
IV. Ze szczegółowymi warunkami konkursu oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z projektem umowy, można zapoznać się w pok. nr 5 Administracji SP ZOZ w Sejnach, ul. Rittlera 2.
V. Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem „Konkurs ofert - świadczenia zdrowotne 2015 - 2018” w terminie do 28 października 2015 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie SP ZOZ w Sejnach lub drogą pocztową na adres: 16-500 Sejny, ul. Rittlera 2.
VI. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2015 r. o godz. 9°° w siedzibie SP ZOZ w Sejnach, ul. Rittlera 2, I piętro pok. nr 5.
VII. Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania Szczegółowych Warunków Konkursu. Wybór oferty nastąpi po przeprowadzonych indywidualnych negocjacjach z Ogłaszającym konkurs na podstawie protokołu z negocjacji. Podstawą wyboru oferty jest oferta zapewniająca ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, ich dostępność oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny.
VIII. O zakończeniu konkursu i jego wynikach Komisja Konkursowa powiadomi niezwłocznie wszystkich oferentów przy zachowaniu formy pisemnej.
IX. Dyrektor SP ZOZ w Sejnach zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu i przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
X. Środki odwoławcze w postaci protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert można składać do Dyrektora SP ZOZ w Sejnach zgodnie z art. 153 oraz 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

______________________________________________________________________________

Poradnia Lekarzy Rodzinnych - ul. Wojska Polskiego 60D
Rejestracja tel.: 875 669 040
Poradnia Dermatologiczna, Kardiologiczna, Neurologiczna,
Diabetologiczna, Laryngologiczna - ul. Wojska Polskiego 60D
Rejestracja tel.: 875 669 041
Poradnia Rehabilitacji Medycznej - ul. Wojska Polskiego 60D
Rejestracja tel.: 875 669 042
Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc - ul. Wojska Polskiego 60D
Rejestracja tel.: 875 669 038

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy ul. Wojska Polskiego 60D
tel.: 875 669 049
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Irena Kwaterska ul. Wojska Polskiego 60D
tel.: 875 669 048

______________________________________________________________________________

Przedstawiamy nowy spis telefonów SP ZOZ w Sejnach (.docx) (.pdf)

Administracja

L.p.

Nazwa

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

1

Sekretariat

314

875 172 314

2

Sekretariat fax

335

875 172 335

3

Dyrektor

317

875 172 317

4

Główny Księgowy

320

875 172 320

5

Kadry

321

875 172 321

6

Księgowość

346

875 172 346

7

Kuchnia

339

875 172 339

8

Magazyn

307

875 172 307

9

Magazyn biuro

313

875 172 313

10

Naczelna Pielęgniarek

310

875 172 310

11

Pralnia

333

875 172 333

12

Projekty unijne

316

875 172 316

13

Sekcja Rozliczeń Umów NFZ

308

875 172 308

14

Sekcja Techniczna fax

329

875 172 329

15

Sekcja Techniczna Kierownik

312

875 172 312

16

Sterylizacja

342

875 172 342

17

Zamówienia Publiczne, BHP

319

875 172 319

Oddziały szpitalne

L.p.

Nazwa

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

1

Izba Przyjęć szpitala

------

875 162 009

2

Izba Przyjęć szpitala

301

875 172 301

3

Apteka szpitalna

336

875 172 336

4

Bank Krwi

323

875 172 323

5

Blok Operacyjny

331

875 172 331

6

Gabinet RTG

309

875 172 309

7

Gabinet USG

302

875 172 302

8

Laboratorium

340

875 172 340

9

Oddział Chirurgiczny lekarze

332

875 172 332

10

Oddział Chirurgiczny pielęgniarki

322

875 172 322

11

Oddział Dziecięcy lekarze

326

875 172 326

12

Oddział Dziecięcy pielęgniarki

338

875 172 338

13

Oddział Intensywnej Terapii

304

875 172 304

14

Oddział Położniczy lekarze

325

875 172 325

15

Oddział Położniczy pielęgniarki

354

875 172 354

16

Oddział Wewnętrzny lekarze

334

875 172 334

17

Oddział Wewnętrzny pielęgniarki

324

875 172 324

18

Pokój socjalny anestezjologów

343

875 172 343

19

Wypisy szpitalne

315

875 172 315

20

Zespoły Wyjazdowe pogotowia

328

875 172 328

Poradnie przyszpitalne

 

Nazwa

Numer wewnętrzny

Numer zewnętrzny

1

Poradnia „K” gabinet lekarski

327

875 172 327

2

Poradnia „K” rejestracja

352

875 172 352

3

Poradnia chirurgiczna gabinet lekarski

337

875 172 337

4

Poradnia chirurgiczna rejestracja

------

875 162 014

5

Poradnia chirurgiczna rejestracja

311

875 172 311